ALGEMENE-VOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Nima Connect – versie december 2015

Artikel 1 Definities

Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Nima Connect geboden en door de Contractant bestelde Diensten.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Annex: een document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst. In de Overeenkomst is vermeld welke Annexen ervan deel uitmaken.

Apparatuur: alle ten behoeve van de te leveren Dienst aan de Contractant geleverde of te beschikking gestelde voorzieningen, zoals onder andere hardware, installaties, (elektronische) apparatuur, kabels, fysieke verbindingen en instrumenten.

Bestelformulier: een formulier dat, indien gebruikt, deel uitmaakt van de Overeenkomst, waarin door of op verzoek van de Contractant onder meer is aangegeven welke Diensten hij zal afnemen;

Cloud Diensten: Diensten waarbij Nima Connect via het internet het gebruik van software, hardware, opslagruimte en/of gegevens beschikbaar stelt aan de Contractant, waaronder bijvoorbeeld de Dienst Werkplek Online.

Contractant: de partij met wie Nima Connect spreekt over de levering van Diensten, alsmede de partij met wie Nima Connect een Overeenkomst inzake de levering van Diensten heeft gesloten.

Dienst(en): de diensten (waaronder ook worden verstaan Telecom Diensten, Internet Diensten en Cloud Diensten) en faciliteiten die Nima Connect volgens de Overeenkomst aan de Contractant aanbiedt.

Domeinnaam: een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde Dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Contractant, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

Gebruikersnaam: de door Nima Connect aan de Contractant toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Contractant in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de Diensten van Nima Connect.

Internet Diensten: Diensten zoals bijvoorbeeld toegang tot het internet, hosting van websites, email en/of domeinregistratie en aanverwante Diensten.

IP-adres: een uniek nummer bestaande uit 4 of 8 reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie.

Offerte: Idem aan Overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Nima Connect en Contractant inzake de levering van Diensten en/of Apparatuur.

Telecom Diensten: Diensten waarbij Nima Connect aan de Contractant het gebruik van telefonie (al dan niet via Hosted VoIP) beschikbaar stelt en de werkzaamheden en handelingen verricht die daarmee verband houden;

ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een Algemeen Gedeelte en drie Bijzondere Gedeelten. De Bijzondere Gedeelten bestaan uit een gedeelte Telecom Diensten, een gedeelte Internet Diensten en een gedeelte Cloud Diensten. De Bijzondere Gedeelten bevatten specifieke bepalingen met betrekking tot een soort Dienst. De bepalingen in het Algemeen Gedeelte zijn onverkort van toepassing op de Diensten als genoemd onder de Bijzondere Gedeelten, behalve voor zover deze inhoudelijk tegenstrijdig zijn, waarbij de bepalingen in de Bijzondere Gedeelten voorgaan.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes aan en Overeenkomsten met de Contractant van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoop en/of andere voorwaarden van de Contractant worden van de hand gewezen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen Nima Connect en de Contractant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.4 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de documenten behorende bij de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:

  1. de tekst van de “Overeenkomst ten behoeve van de levering van diensten door Nima Connect;
  2. de Annexen (vermeld op het onder 2.4a genoemd stuk afhankelijk van de soort Diensten);
  3. de Algemene Voorwaarden;

2.5 De kopjes boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend het doel het zoeken in de voorwaarden te vergemakkelijken. Hieraan komt geen zelfstandige betekenis toe en de kopjes kunnen dan ook geen rol spelen bij de eventuele uitleg van de (bepalingen van de) Algemene

Voorwaarden.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van Nima Connect zijn volledig vrijblijvend en gebaseerd op de door de Contractant gedane mededelingen, verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens, en kunnen te allen tijde door Nima Connect worden herroepen vóór, en onverwijld na het tot stand komen van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, waarbij de aanvaarding door Nima Connect of de bevestiging van de aanvaarding van de Contractant door Nima Connect, steeds schriftelijk of via elektronische weg moet hebben plaatsgevonden. Een Overeenkomst komt bij gebreke van een door Nima Connect schriftelijk of langs elektronische weg gestuurde aanvaarding of bevestiging, ook tot stand doordat Nima Connect feitelijk uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

3.3 Contractant is gehouden de informatie zoals gespecificeerd in de Overeenkomst en – indien van toepassing – het Bestelformulier te verstrekken, maar in ieder geval ook: – Natuurlijke personen: op verzoek van Nima Connect een identificatiebewijs als bedoeld in de Wet op de Identificatieplichten een bewijs van een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland; – Rechtspersonen: een uittreksel van hun registratie bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan twee maanden.

3.4 Nima Connect is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Contractant.

3.5 Nima Connect is zowel voor als na de totstandkoming van een Overeenkomst gerechtigd om naar het oordeel van Nima Connect, redelijke zekerheid voor de nakoming van de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen van Contractant te verlangen. Contractant is verplicht op het eerste verzoek van Nima Connect daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken. Voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 6:51 lid 1 Burgerlijk Wetboek, bepaalt Nima Connect in welke vorm de zekerheid dient te worden verstrekt en tot welke omvang zekerheid dient te worden verstrekt.

3.6 Door Nima Connect voor het sluiten van een Overeenkomst, of voor een aanvulling op een bestaande Overeenkomst, aan de Contractant verstrekte besparingsoverzichten of “return-of-investment” modellen, zijn ten alle tijden volledig indicatief. Deze zijn gebaseerd op algemene ervaringen van Nima Connect en/of door de Contractant verstrekte informatie en hebben slechts tot doel enig inzicht te verstrekken in mogelijke besparingen, uitgaande van algemene informatie. De Contractant kan aan dergelijke overzichten of modellen in geen geval rechten ontlenen.

Artikel 4 Levering en uitvoering

4.1 Iedere Overeenkomst tussen Nima Connect en de Contractant wordt aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van Nima Connect. Deze goedkeuring kan door de directie zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, waardoor er geen Overeenkomst tot stand komt tussen Nima Connect en Contractant en/of (bij bemiddeling door Nima Connect) tussen de betreffende provider en Contractant, ook indien de Overeenkomst wel door Contractant is ondertekend. De Contractant kan op het in dit artikellid opgenomen voorbehoud geen beroep doen.

4.2 Contractant verplicht zich alle door Nima Connect gevraagde medewerking tijdig en volledig te verlenen. Nima Connect kan een Overeenkomst slechts uitvoeren indien alle gevraagde noodzakelijke medewerking door Contractant tijdig en volledig wordt verleend. Indien het uiteindelijk niet kunnen uitvoeren van (een deel van) een Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de Contractant, zal deze gehouden zijn de door Nima Connect in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.

4.3 Alle door Nima Connect gegeven termijnen voor levering zijn indicatief en zijn in geen geval aan te merken als fatale termijn Nima Connect komt door het enkel overschrijden van een door haar genoemde of overeengekomen (al dan niet uiterste) termijn niet in verzuim. In alle gevallen waarin een uitdrukkelijke uiterste termijn is overeengekomen, kan eerst sprake zijn van verzuim aan de zijde van Nima Connect, indien Nima Connect schriftelijk door Contractant schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij haar voldoende gelegenheid wordt geboden alsnog te presteren.

4.4 De termijnen voor levering zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van/bij de Contractant en de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen Diensten. Termijnen voor levering kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten of van de gebouweigenaar in geval van graafwerkzaamheden. De Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming(en) en medewerking van de gebouweigenaar en/of enige andere derde waarvoor de toestemming en/of medewerking is vereist teneinde de Diensten tijdig, juist en volledig te kunnen leveren.

4.5 De Diensten en Apparatuur worden indien mogelijk geleverd op het adres (en waar van toepassing op de betreffende etage/verdieping) zoals door de Contractant is verzocht.

4.6 Indien voor of na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat levering van de bestelde Dienst technisch niet of niet geheel mogelijk is, kan Nima Connect aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Contractant dient te voldoen voordat de Dienst zal worden opgeleverd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de Contractant geen aanspraak maken op levering van de Dienst, zonder dat Nima Connect gehouden is enige schade te vergoeden.

4.7 Nima Connect bepaalt de wijze van transport. Verzending/vervoer van Apparatuur geschiedt steeds voor rekening en risico van de Contractant. Nima Connect is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover Nima Connect daartoe schriftelijk heeft verbonden.

4.8 Contractant is verplicht elke zending van Apparatuur direct bij aflevering grondig te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van Apparatuur, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij Nima Connect. Indien de beschadiging of ontbrekende Apparatuur na aflevering wordt geconstateerd, dient dit op straffe van verval van iedere aanspraak ter zake van de Contractant, alsnog binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk bij Nima Connect gemeld te worden.

4.9 Indien door Nima Connect gegrond wordt bevonden zal Nima Connect naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke Apparatuur vervangen.

4.10 Na aftekening voor ontvangst wordt de Contractant geacht de zending van de Apparatuur te hebben goedgekeurd.

4.11 Nima Connect is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

4.12 Indien de directe werkuitvoering door oorzaken buiten de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van Nima Connect wordt belemmerd is Nima Connect gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten apart aan de Contractant in rekening te brengen.

4.13 Indien is overeengekomen, dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is Nima Connect gerechtigd de uitvoering van die onderdelen, die tot de volgende fase behoren op te schorten totdat de Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.14 Nima Connect kan het aanbod van Diensten naar bepaalde bestemmingen of nummers te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken op grond van kwaliteits- en/of kwantiteitsoverwegingen.

Artikel 5 Algemene verplichtingen van de Contractant

5.1 De Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van Nima Connect.

5.2 Het is de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van Nima Connect, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze mogelijk schade zou kunnen toebrengen aan de systemen van Nima Connect en/of overige (internet) gebruikers, e.e.a. naar het oordeel van Nima Connect.

5.3 De Contractant zal Nima Connect alle naar het oordeel van Nima Connect noodzakelijke medewerking verlenen ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst en zal alle informatie verschaffen die Nima Connect nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten, waaronder begrepen het tijdig melden van wijzigingen van voor Nima Connect relevante gegevens, zoals adresgegevens en/of notagegevens.

Artikel 6 Dienstenniveau

6.1 Voor Diensten geldt, naast de bepalingen van artikel 4.6, dat levering van de Dienst mede afhankelijk is van het feit of de Dienst beschikbaar is op de locatie zoals door de Contractant aangegeven, een en ander naar beoordeling van Nima Connect.

6.2 Behalve in het geval waarin tussen Nima Connect en Contractant schriftelijk een voldoende concreet resultaat is overeengekomen, waarbij tevens schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen dat een dergelijk resultaat door Nima Connect wordt gegarandeerd, geldt ten aanzien van de uitvoering van alle Diensten te allen tijde dat sprake is van een inspanningsverbintenis van Nima Connect.

Nima Connect staat dus ook niet in voor enig resultaat ten aanzien van snelheid, beschikbaarheid (uptime) of anderszins.

6.3 In het geval Nima Connect met Contractant schriftelijk een bepaald serviceniveau is overeengekomen, dan wordt bij het meten van de beschikbaarheid van de Dienst buiten beschouwing gelaten (1) aangekondigde buitengebruikstelling wegens – naar het oordeel van Nima Connect of diens leverancier – noodzakelijk onderhoud en (2) iedere overige omstandigheid die buiten de directe invloedsfeer van Nima Connect ligt, waaronder bijvoorbeeld een storing bij leverancier(s) van Nima Connect. De door Nima Connect gemeten beschikbaarheid geldt als dwingend bewijs, behoudends tegenbewijs van Contractant.

6.4 Nima Connect staat niet in voor geschiktheid of bruikbaarheid van de Diensten voor het doel dat de Contractant voor ogen heeft.

Artikel 7 Apparatuur

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Contractant zelf Apparatuur en programmatuur aan te schaffen om Nima Connect in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.

7.2 In het geval waarin Nima Connect Apparatuur aan de Contractant ter beschikking stelt in verband met de uitvoering van een Dienst, wordt deze alleen aan de Contractant verkocht en wordt aldus – met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.7 – de eigendom aan de Contractant overgedragen, voor zover dit nadrukkelijk uit de Overeenkomst blijkt.

7.3 Als niet uit de Overeenkomst blijkt dat de betreffende Apparatuur in eigendom wordt overgedragen, dan wordt de Apparatuur door Nima Connect aan de Contractant verhuurd. De in de Overeenkomst ten aanzien van de betreffende Apparatuur opgenomen prijs, heeft dan te gelden als vaste huurprijs voor de gehele duur van de Overeenkomst, verlengingen daarin begrepen. In het geval er geen prijs voor de betreffende Apparatuur is overeengekomen, wordt deze geacht door Nima Connect in bruikleen te zijn gegeven.

7.4 Voor netwerkapparatuur zoals modems en routers. geldt altijd dat deze aan de Contractant worden verhuurd (als een prijs is overeengekomen) of in bruikleen wordt gegeven, zodat de eigendom hiervan in geen geval overgaat op de Contractant.

7.5 Programmatuur verband houdend met ter beschikking gestelde of geleverde Apparatuur wordt in geen geval overgedragen, hiervoor wordt in alle gevallen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie verstrekt.

7.6 Ten aanzien van garantie, onderhoud en functioneren van door Nima Connect aan de Contractant geleverde of alleen aan de Contractant ter beschikking gestelde Apparatuur, gelden de voorwaarden welke door de leverancier van de betreffende Apparatuur met Nima Connect zijn overeengekomen. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Nima Connect bij de Contractant in rekening worden gebracht.

7.7 In het geval Nima Connect Apparatuur verkoopt aan de Contractant, blijft de eigendom van alle Apparatuur bij Nima Connect en gaat eerst over op de Contractant, wanneer de Contractant de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen ter zake van alle door Nima Connect geleverde Diensten en Apparatuur, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Nima Connect ten behoeve van de Contractant verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan. Zolang de Contractant de in dit artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om geleverde Apparatuur in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

7.8 Het is Contractant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de Apparatuur, deze te verplaatsen, te openen, of anderszins te bewerken en/of beïnvloeden zonder uitdrukkelijke voorafgaande, schriftelijke toestemming van Nima Connect.

7.9 Contractant zal derden die rechten doen gelden op de Apparatuur of maatregelen zoals inbeslagname willen uitvoeren, op de hoogte stellen van het eigendom van Nima Connect. Contractant zal  tevens in dat geval Nima Connect onmiddellijk inlichten.

7.10 Installatie van Apparatuur geschiedt door Nima Connect of door Nima Connect ingeschakelde installateurs op een met Contractant overeengekomen locatie.

7.11 Tijdstippen van installatie, programmering en onderhoud zullen zoveel mogelijk in overleg worden vastgesteld.

7.12 De Contractant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de Apparatuur in eigendom

van Nima Connect of van een door Nima Connect ingeschakelde toeleverancier, tenzij de schade is ontstaan door aan Nima Connect toe te rekenen handelen of nalaten.

7.13 De Contractant is gehouden zorg te dragen voor afdoende beveiliging van de Apparatuur en verzekering van de Apparatuur tegen schade.

7.14 Na beëindiging van de Overeenkomst is de Contractant verplicht om bij huur en Apparatuur, waarvan het eigendom niet overgaat op de Contractant, op eerste verzoek van Nima Connect daartoe, medewerking te verlenen tot het afgeven aan, dan wel het laten terugnemen door Nima Connect van de Apparatuur.

Artikel 8 Tarieven

8.1 De tarieven welke Nima Connect de Contractant voor de Diensten in rekening brengt staan vermeld in De Overeenkomst dan wel een Annex.

8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekent Nima Connect de Contractant:

  1. een vergoeding per geslaagde oproep alsmede een gebruiks- en bestemmingsafhankelijk tarief.

Het laatste bedrag zal worden berekend in tijdseenheden van één seconde, tenzij anders overeengekomen;

  1. een maandelijks met de Contractant overeengekomen, vast tarief (vermeld in de Overeenkomst);
  2. een eenmalig tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst gebaseerd op de uitvoering

van de werkzaamheden tijdens kantooruren, tenzij anders vermeld.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW.

8.4 Nima Connect is te allen tijde gerechtigd de onder artikel 8.2a genoemde tarieven alsmede kortingspercentages te wijzigen. Nima Connect stelt de Contractant 15 dagen voorafgaande aan een tariefsverhoging hiervan op de hoogte.

8.5 Nima Connect is maximaal twee keer per kalenderjaar, ongeachte de ingangsdatum of looptijd van de Overeenkomst met de Contractant, gerechtigd het onder 8.2b genoemde soort tarief te wijzigen, waarbij het gewijzigde tarief ingaat 1 kalendermaand nadat de Contractant van de wijziging op de hoogte is gesteld. Een verhoging van het tarief die groter is dan de verhoging conform de Consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, reeks “Alle huishoudens” en uitgaande van basisjaar 2014=100, geeft de Contractant, zonder enige aansprakelijkheid voor Nima Connect, het recht om de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is.

8.6 Indien Nima Connect ten behoeve van de Contractant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of zijn ontstaan doordat de Contractant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, dan wel andere kosten die Nima Connect tijdens het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet kon voorzien, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

Artikel 9 Facturering en betaling

9.1 Nima Connect stuurt de Contractant maandelijks per e-mail een factuur voor de geleverde Diensten.

9.2 Voor de levering van Apparatuur zal de Contractant 75% bij ondertekening van de Overeenkomst en uiterlijk voor uitvoering van de Overeenkomst of een deel daarvan betalen en 25% bij aflevering van de Apparatuur betalen.

9.3 Een overeengekomen periodieke vergoeding dient voor de eerste maal te worden betaald uiterlijk op het moment waarop de betreffende Dienst, dan wel een onderdeel van de betreffende Dienst, aan de Contractant beschikbaar is gesteld.

9.4 Indien niet betaald wordt door middel van automatische incasso, is de Contractant verplicht de factuur te betalen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.5 Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Contractant, onverminderd de overige bevoegdheden van Nima Connect, verplicht de buitengerechtelijke kosten van Nima Connect en de wettelijke handelsrente te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % over de eerste €2.500,- en 10 % over het daarboven verschuldigde. In het geval de daadwerkelijk door Nima Connect gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, dan is Contractant de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Nima Connect kan ten alle tijden een lager bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen dan waartoe zij op grond van dit artikellid bevoegd is, welk bedrag de Contractant dan is gehouden te voldoen. De Contractant kan hieraan geen rechten ontlenen, ook niet voor toekomstige situaties. Het bepaalde in dit artikel 9.5 geldt ongeacht de benaming die in voorkomend geval door Nima Connect wordt gehanteerd voor de buitengerechtelijke kosten, zoals incassokosten, administratiekosten, etc.

9.6 De Contractant is gehouden om alle daadwerkelijk door Nima Connect te maken gerechtelijke kosten te vergoeden, verband houdend met de invordering van enig door de Contractant aan Nima Connect verschuldigd bedrag.

9.7 Als basis voor facturering leveren de door Nima Connect geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik hiervan dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Contractant te leveren tegenbewijs.

9.8 Indien de Contractant meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dan dient hij schriftelijk, op straffe van verval van het recht daartoe, binnen 14 dagen na factuurdatum, gemotiveerd bij Nima Connect protesteren.

9.9 Iedere uit de Overeenkomst volgende betalingstermijn geldt voor de Contractant als fatale termijn, tenzij in de Overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk is bepaald dat een betalingstermijn niet als fataal heeft te gelden. Indien de Contractant niet tijdig heeft betaald, is deze dan ook in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. In aanvulling op lid 4 van dit artikel, geldt dat de Contractant bij gebruikmaking van automatische incasso in verzuim raakt door storneren van hetgeen middels automatische incasso is afgeschreven of door het mislukken van de automatische incasso door een oorzaak die niet het gevolg is van een handelen of nalaten van Nima Connect.

9.10 De Contractant doet afstand van zijn bevoegdheid tot opschorting (waaronder ook wordt verstaan het uitoefenen van enig retentierecht) en Contractant doet afstand van iedere eventuele verrekeningsbevoegdheid.

9.11 Indien het gebruik van de Diensten nihil of zeer laag is in een bepaalde periode, kan Nima Connect afzien van het zenden van een factuur in die periode, met dien verstande dat Nima Connect zich reeds hierbij het recht voorbehoudt om in een volgende factuur alsnog het bedrag van de niet verzonden factuur in rekening te brengen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Nima Connect is ten opzichte van de Contractant uitsluitend aansprakelijk voor schade aan zaken van de Contractant, welke schade bovendien het direct en rechtstreeks gevolg moet zijn van het handelen c.q. nalaten door Nima Connect. Nima Connect is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, vertraging schade, kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek en schade als gevolg van aanspraken van derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

10.2 Indien en voor zover Nima Connect aansprakelijk is ten opzichte van de Contractant, dan is haar vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag dat overeenstemt met de voor de betreffende Dienst door Nima Connect van de Contractant bedongen prijs. In het geval van een duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de door de Contractant verschuldigde vergoedingen voor drie maanden, Indien een vergoedingsplicht ondanks de in dit artikellid opgenomen beperking een bedrag van € 10.000,- overstijgt, dan is de totale vergoedingsplicht van Nima Connect beperkt tot dat bedrag.

10.3 Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in lid 1 en 2 van dit artikel, dan is de totale vergoedingsplicht van Nima Connect beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Nima Connect,

10.4 In geen geval is Nima Connect aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik door de Contractant van de door Nima Connect geleverde Dienst(en) en/of Apparatuur en aanverwante voorzieningen.

10.5 Alle aanspraken door Contractant tot vergoeding van schade dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk en gedocumenteerd bij Nima Connect te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.

10.6 De Contractant vrijwaart Nima Connect onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden op Nima Connect, die verband houden met of voortvloeien uit de levering van Diensten en/of Apparatuur door Nima Connect aan de Contractant. Hieronder wordt onder meer verstaan aanspraken in verband met de (door)levering door de Contractant van een Dienst en/of Apparatuur, misbruik of oneigenlijk gebruik door Contractant van de Diensten en/of Apparatuur en al dan niet vermeende inbreuken op rechten van intellectuele eigendom die het gevolg zijn van het door de Contractant aan Nima Connect ter beschikking stellen van materialen waarop dergelijke rechten van derden rusten of het opslaan of verwerken van materialen waarop dergelijke rechten rusten op of middels een Dienst c.q. Apparatuur van Nima Connect. Voor zover Nima Connect ondanks deze vrijwaring gehouden is enig bedrag aan een derde te voldoen als gevolg van een dergelijke aanspraak, dan heeft zij een recht van regres op de Contractant. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Nima Connect in verband met de aanspraak daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

10.7 Voor de toepasselijkheid voor de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, wordt onder een verplichting van Nima Connect tot het vergoeden van schade tevens verstaan iedere andere vordering van de Contractant, die er feitelijk toe zou leiden dat Nima Connect enig bedrag verschuldigd zou zijn. Dus of dit nu wordt gevorderd op grond van (of onder de noemer van) wanprestatie, onrechtmatig handelen, een (terug)betalingsverplichting als gevolg van gehele of partiële ontbinding, gehele of partiële vernietiging of ongerechtvaardigde verrijking. De Contractant doet afstand van zijn eventuele bevoegdheid om aanpassing van (de gevolgen van) de Overeenkomst te vorderen of te verlangen op grond van het bepaalde in artikel 6:230 lid 2 en/of 6:258 en/of 3:53 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

10.8 Iedere beperking of uitsluiting van de schadevergoedingsplicht van Nima Connect, is niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Nima Connect of van de tot haar bedrijfsleiding behorende personen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan iedere omstandigheid die niet aan Nima Connect is toe te rekenen en die de nakoming van een verplichting van Nima Connect uit hoofde van de Overeenkomst geheel of deels verhindert.

11.2 Naast hetgeen volgens de wet valt onder het begrip overmacht, wordt onder overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt (ook) verstaan (1) iedere omstandigheid waardoor een toeleverancier van Nima Connect of enige andere derde die betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig aan diens verplichtingen voldoet of kan voldoen, (2) storingen in energievoorziening, internet- of telefoonverbindingen of andere essentiële systemen bij Nima Connect zelf of haar toeleverancier en (3) staking van personeel, arbeidsongeschiktheid of andere voor Nima Connect onvoorziene niet-beschikbaarheid van noodzakelijk personeel.

11.3 In het geval van overmacht worden de verplichtingen van Nima Connect opgeschort. Indien de periode waarin Nima Connect niet kan nakomen als gevolg van overmacht langer duurt dan twee maanden, is de Contractant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige  schadevergoedingsplicht van Nima Connect. Voor zover de overmacht situatie de nakoming van slechts een gedeelte van de verplichtingen van Nima Connect verhindert, is de Contractant alleen bevoegd dat deel van de Overeenkomst te ontbinden dat Nima Connect niet kan nakomen.

Artikel 12 Buitengebruikstelling/wijziging in verband met beheer

12.1 Nima Connect is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit naar haar oordeel noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van Apparatuur of de systemen van haar of haar toeleverancier(s), dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die Apparatuur of systemen. De Contractant blijft ook tijdens een dergelijke buitengebruikstelling of beperken gehouden de overeengekomen vergoeding(en) te voldoen.

12.2 Nima Connect is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de Diensten.

12.3 Nima Connect is niet aansprakelijk voor schade van de Contractant als gevolg van het onder de  voorgaande leden gestelde.

Artikel 13 Persoons- en verkeersgegevens

13.1 Nima Connect verzamelt niet meer persoons- dan wel verkeersgegevens van de Contractant of diens medewerkers dan noodzakelijk is voor de levering van de Diensten en haar bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens worden slechts conform geldende wettelijke bepalingen aangewend en slechts gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van Nima Connect, waaronder het uitvoeren van direct marketing en persoonsgerichte aanbiedingen door of in opdracht van Nima Connect. De Contractant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken in en te gebruiken ten behoeve van een database die Nima Connect aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.

13.2 Gegevens worden door Nima Connect niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.

13.3 Voor zover de Contractant middels of met behulp van een Dienst persoonsgegevens van derden registreert en/of verwerkt, garandeert de Contractant dat hij zal voldoen aan alle wettelijke voorschriften ter zake en dat het gebruik van de persoonsgegevens geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De Contractant vrijwaart Nima Connect onvoorwaardelijk voor aanspraken van de personen wiens gegevens worden verwerkt en die verband houden met de registratie, verwerking of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door de Contractant.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die berusten op de door Nima Connect aan de Contractant te  leveren Diensten, Apparatuur, of in het kader van of als onderdeel daarvan te leveren (software)programma’s, ontwerpen, (data)bestanden, documenten, websites, merken, handelsnamen, logo’s, rapporten etc. berusten bij Nima Connect dan wel de toeleverancier(s) van Nima Connect.

14.2 De Contractant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet (sub)licentieerbaar en niet overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de onder artikel 14.1 genoemde rechten, onder de in de Overeenkomst genoemde voorwaarden en onder de eventueel door de toeleverancier van Nima Connect gestelde voorwaarden, welk recht nooit verder zal strekken dan tot hetgeen strikt noodzakelijk is in het kader van de juiste uitvoering van de Diensten. De Contractant onthoudt zich bijvoorbeeld van het verveelvoudigen, kopiëren en/of openbaar maken en/of verspreiden van door Nima Connect ter beschikking gestelde programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten.

14.3 De Contractant is niet bevoegd om aanduidingen op Apparatuur, Diensten of in het kader van of als onderdeel daarvan te leveren data(bestanden), websites, programma’s of ander materiaal te wijzigen of te verwijderen.

14.4 In het geval Nima Connect bereid is om in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 een recht van intellectuele eigendom over te dragen, dan dient dit schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. In het geval van een dergelijke overdracht, tast deze overdracht in geen geval het recht van Nima Connect aan om de aan het betreffende recht ten grondslag liggende ideeën, ontwerpen, protocollen, standaarden etc, zelf te (blijven) gebruiken, of om opnieuw voor derden of zichzelf een op het voor de Contractant gelijkende ontwikkeling te doen.

Artikel 15Contractsoverneming

15.1 De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door de Contractant niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor van Nima Connect.

15.2 De Contractant verleent door het van toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden op voorhand toestemming en medewerking aan gehele of gedeeltelijke overdracht door Nima Connect van de tussen Nima Connect en Contractant bestaande rechtsverhouding aan een derde, voor het geval Nima Connect het geheel of een deel van haar onderneming overdraagt, waaronder ook wordt verstaan overdracht van bepaalde activiteiten of (delen van) (klanten)portefeuille(s),

Artikel 16 Duur en beëindiging

16.1 De duur van de Overeenkomst, zoals deze met de Contractant overeengekomen is, staat vermeld in de Overeenkomst. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk een periode is overeengekomen zal de Overeenkomst gelden voor een periode van 12 maanden.

16.2 Voor alle Diensten geldt dat de looptijd (duur) van de Overeenkomst aanvangt op de datum waarop de Dienst “ready for service” is. Onder “ready for service” wordt in dit kader verstaan, het moment waarop Nima Connect het geheel van, of één of meer onderdelen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde infrastructuur heeft opgeleverd, ongeacht of de Contractant op dat moment gebruik maakt of kan maken van de Dienst(en). De Dienst is dus ook “ready for service” op het moment waarop Nima Connect op één of meer, maar niet alle locaties van de Contractant infrastructuur heeft opgeleverd of op het moment waarop wel op alle locaties infrastructuur is opgeleverd maar de Contractant om welke reden dan ook feitelijk nog geen gebruik maakt of kan maken van de Dienst.

16.3 De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met 12 maanden, tenzij de Overeenkomst door middel van aangetekende brief wordt opgezegd door Contractant, hetgeen schriftelijk dient te geschieden uiterlijk 3 maanden voor het einde van de laatst overeengekomen termijn.

16.4 Nima Connect heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, in geval:

– Contractant niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet en als volledige en tijdige nakoming door Contractant nog mogelijk is, de Contractant na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn na de datum van de ingebrekestelling alsnog volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen;

– Contractant niet, niet volledig of (in het geval van een fatale termijn) niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en deugdelijke nakoming door Contractant niet meer of niet meer geheel of niet meer tijdig mogelijk is;

– de Contractant in staat van faillissement is verklaard dan wel in surseances van betaling verkeert;

– de Contractant surseance dan wel faillissement heeft aangevraagd, dan wel een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan;

– de Contractant haar onderneming direct of indirect geheel of gedeeltelijk overdraagt, splitst of fuseert, dan wel in het geval waarin de zeggenschap over Contractant op een andere wijze direct of indirect overgaat op een derde;

– naar kennis van Nima Connect gekomen omstandigheden, haar naar haar oordeel goede gronden geven om te vrezen dat Contractant niet aan haar reeds opeisbare en/of haar toekomstige financiële of andere verplichtingen ten opzichte van Nima Connect of ten opzichte van derden zal (kunnen) voldoen;

– op goederen van Contractant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd door een derde;

– Nima Connect aanwijzingen heeft dat er misbruik wordt gemaakt van een Dienst of Aansluiting, al dan niet door Contractant;

– er sprake is van overmacht aan de zijde van Nima Connect, waarbij onder overmacht wordt verstaan het bepaalde onder artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden;

– de Contractant valse, onjuiste of onvolledige persoonsgegevens heeft opgegeven;

– de Contractant een Overeenkomst op enige andere wijze onder valse voorwendsels is aangegaan.

– de Contractant gedurende 12 (twaalf) achtereenvolgende maanden geen gebruik maakt van de Dienst;

– de Contractant dan wel aan Contractant gelieerde (rechts)personen of vennootschappen naar het

oordeel van Nima Connect commercieel bezien in ernstige opspraak raken of zijn geraakt;

16.5 Nima Connect is in de gevallen als genoemd onder artikel 16.4 tevens gerechtigd, naar haar keuze, in plaats van de Overeenkomst direct te beëindigen, haar verplichtingen uit de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, waaronder ook wordt verstaan het beperken of geheel staken van het gebruik door Contractant van de op grond van de Overeenkomst geleverde of te leveren Diensten. Nima Connect kan nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, ook in het geval de Contractant inmiddels aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Gedurende de periode waarin Nima Connect gebruik maakt van haar opschortingsbevoegdheid, blijft de Contractant gehouden aan zijn verplichtingen te voldoen.

16.6 In het geval van een beëindiging van de Overeenkomst als gevolg van een situatie als omschreven in artikel 16.4, of in het geval de Contractant de Overeenkomst zelf tussentijds wenst te beëindigen, is de Contractant gehouden om de schade van Nima Connect die het gevolg is van de beëindiging of de beperking te vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op het totale door de  Contractant aan Nima Connect verschuldigde bedrag, dat de Contractant aan Nima Connect verschuldigd zou zijn geraakt in het geval de Overeenkomst tot het einde van de looptijd in stand was gebleven. Geen rekening wordt gehouden met eventuele besparingen door Nima Connect als gevolg van de niet-uitvoering van de Overeenkomst. Met betrekking tot door Contractant aan Nima Connect in de toekomst verschuldigd te raken variabele gebruikskosten, wordt voor de berekening uitgegaan van de gemiddelde door Nima Connect over de verstreken looptijd van de Overeenkomst gefactureerde kosten. In het geval er door Nima Connect op het moment van beëindiging nog geen variabele gebruikskosten zijn gefactureerd, wordt voor de berekening uitgegaan van de gemiddelde gebruikskosten van de overige klanten van Nima Connect bij dezelfde Dienst(en).

16.7 Hetgeen in artikel 16.6 is bepaald over de gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst, is tevens van toepassing bij enige wijziging van de Overeenkomst, naar aanleiding van een situatie als genoemd in artikel 16.4 of 16.5, of bij enige wijziging op verzoek van de Contractant, die tot gevolg heeft dat de (totale) betalingsverplichting van de Contractant bezien over de gehele contractperiode zou worden verminderd. In dat geval wordt de schade van Nima Connect vastgesteld op het verschil in het door de Contractant verschuldigde, in de situatie waarin de oorspronkelijke Overeenkomst tot het einde van de looptijd in stand was gebleven en hetgeen de Contractant in de gewijzigde situatie verschuldigd zal raken.

16.8 In het geval van een rechtsgeldige (gehele of partiële) ontbinding van de Overeenkomst, rust op Nima Connect geen ongedaanmakingsverbintenis.

Artikel 17 Toepasselijk recht en jurisdictie

17.1 Op de Overeenkomst, offertes en facturen van Nima Connect is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Tenzij Nima Connect en Contractant schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle uit deze Algemene Voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van Nima Connect.

Artikel 18 (Wijzigingen) Algemene Voorwaarden en slotbepalingen

18.1 Nima Connect is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen worden bekendgemaakt op de factuur of worden gepubliceerd op de website van Nima Connect

18.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Nima Connect (www.NimaConnect.nl/algemene-voorwaarden).

18.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte zal worden gegeven.

18.4 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Contractant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Nima Connect eerst van kracht worden nadat Nima Connect daarvan schriftelijk door Contractant in kennis is gesteld.

18.5 De Contractant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Nima Connect. De Contractant kiest in haar relatie tot Nima Connect uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Contractant aan Nima Connect schriftelijk opgegeven adres.

BIJZONDERE BEPALINGEN TELECOM DIENSTEN

Artikel 19 Gebruik

19.1 De Contractant is gehouden alle noodzakelijke maatregelen te treffen teneinde misbruik of oneigenlijk gebruik van een telecomdienst te voorkomen.

19.2 De Contractant is ook in het geval een (hoger) gebruik van een (al dan niet hosted) telecomdienst het gevolg is van oneigenlijk gebruik of van misbruik door een derde (bijvoorbeeld als gevolg van hacking), gehouden de overeengekomen vergoeding voor het gebruik aan Nima Connect geheel te voldoen. Nima Connect is in geen geval aansprakelijk voor (hogere) kosten van de Contractant als gevolg van oneigenlijk gebruik of van misbruik door een derde, behalve voor zover dit oneigenlijk gebruik of misbruik het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nima Connect.

19.3 De Contractant zal zich onthouden van enige vorm van oneigenlijk gebruik van een telecomdienst c.q. een gebruik in strijd met het door Nima Connect beoogde doel van de telecomdienst, waaronder wordt verstaan een normaal door Nima Connect te voorzien eigen communicatief gebruik. In het bijzonder is de Contractant bij een telecomdienst met een eigenschap strekkende tot onbeperkt gebruik, zoals bij Hosted VoIP Compleet (Onbeperkt Nationaal Bellen) naast het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid, gebonden aan de door Nima Connect gehanteerde Fair Use Policy ten aanzien van de betreffende Dienst.

19.4 De Fair UsePolice ten aanzien van bij Hosted Voice Onbeperkt (Onbeperkt Nationaal Bellen) houdt tenzij hiervan in de Overeenkomst is afgeweken, in ieder geval in, dat het gebruik van deze Dienst niet excessief mag zijn, waarbij onder excessief gebruik in ieder geval (dus niet uitsluitend) wordt verstaan een gebruik gemeten over drie maanden, waarbij de Contractant drie keer meer belminuten gebruikt dan het gemiddelde van de overige klanten van Nima Connect die gebruik maken van de betreffende Dienst. Indien er sprake is van excessief gebruik in de zin van dit artikellid, dan is Nima Connect, onverminderd het overigens bepaalde in de Algemene Voorwaarden, gerechtigd (1) haarverplichtingen zonder nadere ingebrekestelling op te schorten (bijvoorbeeld  buitengebruikstelling of beperking van het gebruik). Nima Connect is in dat geval tevens gerechtigd om met terugwerkende kracht over de periode waarin sprake is geweest van excessief gebruik, dit gebruik in rekening te brengen tegen de tarieven die op dat moment gelden voor de Dienst waarbij Hosted Voice wordt afgerekend naar verbruik (Pay As You Go).

19.5 De Contractant is bij levering van mobiele telefonie door Nima Connect – verplicht ervoor zorg te dragen dat verstrekte sim-kaart(en) en bijbehorende blokkerings- en beveiligingscodes zorgvuldig worden bewaard en nimmer ter beschikking worden gesteld van enige derde; – verplicht verstrekte sim-kaart(en) onmiddellijke na beëindiging van de Overeenkomst of na beëindiging van het gedeelte van de Overeenkomst ten aanzien van mobiele telefonie, aan Nima Connect te retourneren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; – verplicht zich op welke wijze dan ook te onthouden van het deblokkeren van een simlock;

19.6 Nima Connect is bij levering van mobiele telefonie gerechtigd de instellingen van een simkaart – al dan niet op afstand – te wijzigen.

19.7 Indien in het kader van mobiele telefonie met de Contractant een maximaal gebruik, al dan niet in de vorm van een bundel, van een hoeveelheid dataverkeer of belminuten is overeengekomen, is de Contractant er zelf voor verantwoordelijk de gebruikte hoeveelheid te controleren en binnen de betreffende limiet te blijven. Extra kosten als gevolg van de overschrijding van een limiet komen volledig voor rekening van de Contractant, Voor de beoordeling van het gegenereerde dataverkeer, leveren de gegevens zoals die blijken uit de systemen/administratie van Nima Connect dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Contractant te leveren tegenbewijs.

19.8 Op Nima Connect rust geen verplichting de Contractant te waarschuwen bij een overschrijding als bedoeld in artikel 19.7.

Artikel 20 090X Verkeer

20.1Indien uitkering van verkeersinkomsten uit 090X verkeer is overeengekomen, zal Nima Connect zich inspannen om deze inkomsten van 090X verkeer zo mogelijk te incasseren bij de nummerhouders en/of carriers en deze zo spoedig mogelijk aan de Contractant uit te betalen. Zolang een nummerhouder en/of carrier de 090X verkeersinkomsten niet of niet tijdig uitbetaalt, is Nima Connect niet gehouden tot uitbetaling c.q. een voorschot van dit 090X verkeer (voor zover Nima Connect hier op grond van de Overeenkomst toe was gehouden).

20.2 Indien er sprake is van misbruik en/of oneigenlijk gebruik komt de uitbetalingsplicht van Nima Connect op 090X verkeer automatisch te vervallen. Vanaf moment van vermoeden van misbruik en/of  oneigenlijk gebruik is Nima Connect gerechtigd de betalingsverplichting aan de Contractant op te schorten. Indien na onderzoek blijkt, dat er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik, zijn de vergoedingen door Nima Connect niet verschuldigd, onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de Contractant in verband met het misbruik en/of oneigenlijk gebruik.

Artikel 21Telefoonnummers, (toegang)codes

21.1 Door Nima Connect kunnen aan de Contractant een of meerdere nummers en eventueel bijbehorende Password dan wel toegangscodes ter beschikking worden gesteld. De Contractant kan geen rechten doen gelden ten aanzien van het gebruik of behoud van dergelijke nummers en eventueel bijbehorende password en/of toegangscodes, behoudens dwingende wettelijke voorschriften omtrent nummerportabiliteit.

21.2 Nima Connect staat er niet voor in dat een door Contractant gewenst nummer aan Contractant wordt toegekend, ook niet als in de Overeenkomst is opgenomen dat Nima Connect verplicht is een dergelijk nummer voor de Contractant aan te vragen.

21.3 Nima Connect is gerechtigd om bij gewijzigde wet-of regelgeving of als gevolg van verhuizing/verplaatsing van de Contractant, of bij andere oorzaken die naar het oordeel van Nima Connect een wijziging of intrekking noodzakelijk maken, een ter beschikking gesteld nummer, sim-kaart, of password/toegangscode te wijzigen dan wel in te trekken. In dat geval streeft Nima Connect ernaar zo spoedig mogelijk mededeling hiervan te doen aan de Contractant en zo mogelijk een overgangstermijn te hanteren.

21.4 In het geval waarin de Contractant op grond van dwingende wet- en regelgeving omtrent nummerportabiliteit aanspraak kan maken op portering/behoud van een nummer en dit ook tijdig en op de juiste wijze doet, is Nima Connect gerechtigd haar medewerking hieraan niet te verlenen voor zover de Contractant niet aan al zijn opeisbare verplichtingen ten opzichte van Nima Connect, uit hoofde van de Overeenkomst of uit andere hoofde, heeft voldaan. Nima Connect is gedurende de periode waarin de Contractant niet aan bedoelde verplichtingen heeft voldaan, niet gehouden enige handeling te verrichten strekkende tot handhaving of behoud van een nummer.

21.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 21.4, is Nima Connect in geen geval gehouden na het einde van een Overeenkomst of na het einde van de betreffende telecomdienst, een nummer aan te houden indien door de Contractant niet tijdig of op de juiste wijze om portering/behoud is verzocht.

21.6 Nima Connect is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Contractant lijdt als gevolg van een wijziging, intrekking of verlies van een nummer zoals bedoeld in artikel 21.2 tot en met 21.4,

21.7 De Contractant zal zich onthouden van gedragingen en gebruik van nummers in strijd met de toepasselijke wet– en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde of in strijd met het door Nima Connect beoogde gebruik van de Dienst.

21.8 Voor zover Nima Connect in verband met de uitvoering van de Telecom Dienst genoodzaakt is (nummer)informatie uit te wisselen met andere dienstverleners, staat zij niet in voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving of het anderszins handelen of nalaten door dergelijke dienstverleners.

BIJZONDERE BEPALINGEN INTERNET DIENSTEN

Artikel 22 Gebruik

22.1 Het is de Contractant niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Contractant ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte, e-mailadressen, Domeinnamen en IP-adressen te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Nettiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, aanzetten tot haat en/of terrorisme, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Contractant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

22.2 De Contractant vrijwaart Nima Connect tegen aanspraken van derden voor enige schade, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Contractant.

22.3 De Contractant zal zich onthouden van oneigenlijk gebruik van een Dienst en zal een Dienst dus in geen geval gebruiken voor een ander doel, dan het door Nima Connect beoogd doel van het gebruik van de Dienst.

22.4 De Contractant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server van Nima Connect of haar leveranciers van en naar de website van de Contractant). Voor de beoordeling van het gegenereerde dataverkeer, leveren de gegevens zoals die blijken uit de systemen/administratie van Nima Connect dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Contractant te leveren tegenbewijs.

22.5 Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Contractant. Het is de Contractant niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van Nima Connect gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.

22.6 Het bepaalde in artikel 21 lid 2, 3 en 6 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing, op de in het kader van de uitvoering van een Internet Dienst door Nima Connect aan de Contractant ter beschikking te stellen e-mailadressen.

Artikel 23 Domeinnamen en IP-adressen

23.1 Indien is overeen ekomen, dat Nima Connect voor de Contractant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

23.2 De duur van een Overeenkomst voor een domeinregistratie is, in afwijking van het bepaalde in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden afhankelijk van de aangevraagde extensie van die Domeinnaam.

23.3 Zolang de Contractant niet of niet volledig aan enige op hem rustende verplichting ten opzichte van Nima Connect heeft voldaan, blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van Nima Connect, zulks ongeacht de rechten welke de Contractant op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Contractant geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment waarop de Contractant volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Nima Connect draagt in dat geval geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Contractant van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

23.4 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. Nima Connect vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

23.5 Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

23.6 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Contractant en de Contractant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Contractant vrijwaart Nima Connect tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Nima Connect geen bemiddeling heeft verleend.

23.7 Nima Connect houdt zich het recht voor om IP adressen te wijzigen.

BIJZONDERE BEPALINGEN CLOUD DIENSTEN

Artikel 24 Beveiliging en controle

24.1 De Contractant is verplicht zijn eigen systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat te beveiligen, onder meer door gebruikmaking van up-to-date firewallsoftware en anti-virus software.

24.2 In het geval Nima Connect op grond van de Overeenkomst gehouden is gegevens of data van de Contractant te verwerken, te kopiëren of op haar servers of die van haar toeleveranciers op te slaan, is zij niet verantwoordelijk voor de controle en de juistheid van de resultaten van die dienstverlening. In het geval van opslag c.q. kopiëring van gegevens of data van de Contractant door Nima Connect, is de Contractant verplicht om zelf regelmatig te controleren of de opslag juist en volledig is verlopen en of de opgeslagen gegevens of data voor hem nog bruikbaar zijn.

24.3 Nima Connect is nimmer gehouden tot herstel van verminkte/beschadigde of verloren gegane gegevens of data en Nima Connect is in geen geval aansprakelijk voor schade van de Contractant als gevolg van verlies of verminking/beschadiging van gegevens of data, dan wel als gevolg van openbaring van gegevens of data met een vertrouwelijk karakter.

24.4 De Contractant is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat Nima Connect hiervoor verantwoordelijk is, zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die door de Contractant op zijn eigen systemen of op door Nima Connect geleverde Apparatuur worden geplaatst.

Artikel 25 Gebruik

25.1 Het bepaalde in artikel 22 lid 1 tot en met lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op Cloud Diensten.

25.2 In het geval waarin een maximale hoeveelheid dataverkeer of opslagruimte deel uitmaakt van de Overeenkomst, dient de Contractant ervoor te zorgen dat deze niet wordt overschreven. Op Nima Connect rust ter zake geen waarschuwingsverplichting. Bij overschrijding van de maximale hoeveelheid data, is Nima Connect gerechtigd extra kosten bij de Contractant in rekening te brengen. Voor de beoordeling van het dataverbruik, leveren de gegevens zoals die blijken uit de systemen/administratie van Nima Connect dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Contractant te leveren tegenbewijs.

25.3 In het geval waarin een maximale hoeveelheid dataverkeer of opslagruimte deel uitmaakt van de Overeenkomst, zal ongebruikt dataverkeer of opslagruimte in een bepaalde periode nooit kunnen worden meegenomen naar of worden verrekend met, verbruik in een andere periode.